A szolgáltatásról

A Virtuális Szerver bérlet szolgáltatás keretében Szolgáltató a szerverein felkonfigurált virtuális szerver (továbbiakban: VPS) használatát biztosítja a szerződés időtartamára Előfizető számára. Így a Szolgáltató feladata a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges valamennyi berendezés telepítése, működtetése és karbantartása. A szolgáltatáscsomagok pontos tartalmát, mennyiségi megkötéseit, azok esetleges korlátozásait Szolgáltató minden esetben weboldalán teszi közzé.

Az Előfizető által online megrendelt szolgáltatás jelen ÁSZF tudomásul vételével együtt felek közötti szerződésnek tekintendő. Az online megrendeléskor megadott adatok valódiságát Előfizető szavatolja, azokért teljes felelősséggel tartozik, azok megváltozását haladéktalanul köteles Szolgáltató felé bejelenteni, illetve ezen kötelezettsége elmulasztásából adódó károkért korlátlan felelősség terheli.

A VPS szolgáltatás díjcsomagjában foglalt adatforgalmi korlát túllépését követően a többletforgalmat a Szolgáltató az Előfizető tájékoztatása mellett a honlapján közzétett díjszabása szerint a hónap végén kiszámlázza. A túl forgalmi díjat az előfizető 30 napon belül köteles a Szolgáltató részére befizetni.

A VPS szolgáltatás osztott szolgáltatás, tehát a Szolgáltató kiszolgáló Szerverét egyidejűleg több Előfizető veheti igénybe.

Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató csak a VPS-t nyújtó fizikai szerver működéséért szavatol, viszont a Szolgáltatás díj nem tartalmazza a VPS-en végezendő rendszergazdai szolgáltatásokat, melyek nem kizárólag a következők:

 • alkalmazás telepítés
 • szerver konfiguráció
 • alkalmazás konfiguráció
 • adatmentés

Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató mindent megtesz a szerveren tárolt adatok biztonsága érdekében, de nincs adatmentési kötelezettsége, ezáltal az adatvesztésből eredő közvetlen és közvetett károkért nem felel.

Az Szolgáltató a VPS-t kiszolgáló szerverekre éves szinten 99,8% rendelkezésre állást biztosít, viszont az Előfizető által használt VPS szerverekre a szolgáltatás jellege miatt nem tud felelősséget vállalni.

A Szolgáltató havonta legfeljebb egyszer üzemszerű karbantartást végezhet a VPS szolgáltatás szerverein maximum 4 óra időtartamban, amiről az Előfizetőt legalább 5 naptári nappal korábban tájékoztatja. Az üzemszerű karbantartás nem számítható bele az éves rendelkezésre állásba.

Az Előfizető tudomásul veszi, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató korlátozhatja a virtuális szerverhez történő hozzáférést. Amennyiben az Előfizető egy naptári hónapnál hosszabb fizetési késedelemmel rendelkezik, a szolgáltató jogosult az Előfizető szolgáltatását véglegesen megszüntetni, a tárolt adatait törölni.

Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben a VPS ellen bármilyen jellegű internetes támadás (Terheléses támadás, SPAM robot támadás stb.) történik, és ez a VPS-t kiszolgáló szerverre is veszélyes, a támadás idejére és amíg a kivizsgálás le nem zárul a Szolgáltató korlátozhatja a Szolgáltatást.

a Szolgáltató jogosult az Előfizető forgalmának azonnali korlátozására avagy szüneteltetésére amennyiben az saját vagy más Előfizetők forgalmának rendeltetésszerű működését akadályozza vagy veszélyezteti, kiemelten ide értendő:

 • SPAM (kéretlen üzleti vagy reklám tartalmú) levelek küldése
 • open relay mail szerver üzemeltetése
 • e-mail cím hamisítás
 • terheléses támadás
 • portscan futtatás
 • más hálózatokba, gépekre való illetéktelen behatolással való kísérletezés
 • IP cím hamisítás
 • Ethernet MAC cím hamisítás

Amennyiben az Előfizetőnek tudomásra jut, hogy internetes támadás alatt áll a VPS-e, vagy várható ilyen jellegű támadás ezt a Szolgáltatónak köteles azonnal jelenteni.

Az Előfizető elfogadja az Internet Szolgáltatók Tanácsa által támogatott hálózatbiztonsági irányelveket (http://www.iszt.hu/iszt/aup.html) és tudomásul veszi, hogy ezen irányelvek megsértése esetén a szolgáltatás korlátozható, illetve a szerződés felmondható.

Előfizető köteles egy abuse e-mail címet üzemeltetni és a beérkező spam panaszokat megfelelően kezelni. Amennyiben az Előfizető VPS szolgáltatásának üzemeltetése (például a megnövekedett hálózati terhelés, stb. miatt) veszélyezteti az azonos szerveren levő többi ügyfél szolgáltatását, a szolgáltató jogosult az Előfizetőt más szerverre költöztetni. A költöztetés az Előfizető szolgáltatásának maximum 30 perces leállásával jár és nem számítható bele a rendelkezésre állási időbe.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltató a biztonsági mentéseit a saját szerverei meghibásodásának esetére készíti, azokat saját lehetőségei szerint a felhasználó rendelkezésére is bocsájthatja, de azok minőségéért és rendelkezésre állásáért felelősséget nem vállal. A felhasználó a mentések rendszergazdai visszaállításáért visszaállított elemenként (tárhely, adatbázis) az Árlistában szereplő díjat köteles megtéríteni.

Az Előfizető kötelezettsége
A VPS konfigurálása, karbantartása folyamán az Előfizető köteles a legnagyobb gondossággal és a biztonsági szabályok figyelembevételével eljárni.
Az Előfizető tudomásul veszi, hogy az igénybe vett Szolgáltatást harmadik személyre át nem ruházhatja, azonban annak hasznosításával saját szolgáltatást nyújthat harmadik fél számára, azonban teljes felelősséggel tartozik a Szolgáltatás használatából vagy használatának átengedéséből származó károkért, kártérítési igényekért mind a Szolgáltató felé, mind pedig a károsult felé.

Előfizető szavatol azért, hogy Szolgáltató Szerverén az általa elhelyezett programok, vagy az Előfizető részéről történő egyéb beavatkozás a szolgáltatás folyamatosságában, minőségében, valamint az ott tárolt adatokban semmilyen kárt nem okoz. Előfizető tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlás ezen követelményének szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás azonnali hatályú felfüggesztésére.

Szolgáltató a felfüggesztést abban az esetben oldja fel, ha hitelt érdemlő módon tudomást szerez arról, hogy a felfüggesztést kiváltó okot Előfizető megszüntette, illetve ezt a Szolgáltató által végzett további ellenőrzések is alátámasztják.
A Szerveren elhelyezett anyagok tartalmáért, Előfizetőnek ezáltal a magyar vagy nemzetközi jogszabályokat sértő tevékenységéért Szolgáltató felelősséget nem vállal, ez kizárólag Előfizető felelőssége.

Spam politika

A miniVPS Üzemeltetője, az Intec Online Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: Intec Online Kft., székhely: 2161 Csomád, Akácos utca 4.)  a kéretlen elektronikus levelek (spamek) vonatkozásában, a vonatkozó jogszabályok (különös tekintettel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény) rendelkezéseire az alábbi spam politikát teszi közzé:

Az Üzemeltető nem tolerálja a spam-et és elhatárolja magát minden spam-ezéssel összefüggő cselekedettől, tekintettel arra, hogy az jogellenes. Az Üzemeltető nem vesz részt a spam küldésben és nem nézi el a spam küldést. Az Üzemeltető meg kívánja védeni ügyfeleit ettől a problémától, ezért minden egyes spammel kapcsolatban a szükséges bejelentést megteszi az arra illetékes hatóságoknál.
A spam az e-mailen, hírcsoportokon, IRC postázáson (IRC post/IM/ICQ) és/vagy azonnali üzenetküldő (instant messaging) kiszolgálókon (tulajdonképpen minden elektronikus üzenet továbbítására alkalmas eszközön) keresztüli, kéretlen reklámozás formáit jelöli.